Wykaz klas oraz wychowawstw w roku szkolnym 2016 / 2017

 

L.P.

Klasa

Zawód-specjalizacja-profil

 

Wychowawca

Technikum

 1

1 Ta

a-Technik mechanik - Użytkowanie obrabiarek skrawających

M-19

a - 311504

Marcin Rosiak

 2

2 Taf

a - Technik mechanik - Użytkowanie obrabiarek skrawających

M-19

f – fototechnik

a - 311504

f - 343104

Lidia Dutkiewicz

 3

3 Ta

Technik mechanik - Użytkowanie obrabiarek skrawających

M-19

311504

Bożena Piórkowska

 4

4 Ta

Technik mechanik - Użytkowanie obrabiarek skrawających

M-19

311504

Joanna Szatkowska

1 Tfg

f – fototechnik

g - Technik cyfrowych procesów graficznych

f – 343104

g - 311911

Jolanta Malczewska

3 Tfg

f – fototechnik

g - Technik cyfrowych procesów graficznych

f – 343104

g - 311911

Grażyna Kalinowska

4 Tg

g - Technik cyfrowych procesów graficznych

g - 311911

Agata Gazda

1 Tc

Technik mechatronik

311410

Marzanna Polańczyk

2 Tc

Technik mechatronik

311410

Damian Leśkiewicz

10 

3 Tc

Technik mechatronik

311410

Jacek Puzio

11 

4 Tc

Technik mechatronik

311410

Agnieszka Kruk

12 

1 Ti

Technik informatyk

351203

Monika Kaczmarczk

13 

2 Ti

Technik informatyk

351203

Marta Marek - Głowacka

14 

3 Ti

Technik informatyk

351203

Aleksander Zalewski

15 

4 Ti

Technik informatyk

351203

Ewa Głuszkowska

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
16 

1 asm

a - mechanik monter maszyn i urządzeń

s – stolarz

m – monter mechatronik

a - 723310

s - 752205

m - 742114

Joanna Puzio

17 

1 b

b – mechanik pojazdów samochodowych

b - 723103

Szczepan Goliński

18 

2 b

b – mechanik pojazdów samochodowych

723103

Anita Kaczanowska

19 

2 sm

s – stolarz

m - 742114

s - 752205

m - 742114

Iwona Wiewiórska

20 

2 ac

a - mechanik monter maszyn i urządzeń

c - operator obrabiarek skrawających

a - 723310

c - 722307

Anita Dziembowska

21 

3 as

a - mechanik monter maszyn i urządzeń

s – stolarz

a - 723310

s - 752205

Monika Rokicka-Sweklej

22 

3 b

b – mechanik pojazdów samochodowych

723103

Grzegorz Potkański

23 

3 cm

c - operator obrabiarek skrawających

m – monter mechatronik

c - 752205

m - 742114

Małgorzata Sroka

Liceum Ogólnokształcące
24 

1 LO1

Liceum Ogólnokształcące klasa –
SMS wioślarstwo

 

Katarzyna Kania

25 

1 LO2

Liceum Ogólnokształcące klasa – Piłka Nożna

 

Monika Adamkiewicz-Olszewska

26 

2 LO1

Liceum Ogólnokształcące klasa –
SMS wioślarstwo + Piłka ręczna

 

Marek Przybyszewski

27 

2 LO2

Liceum Ogólnokształcące klasa – Piłka Nożna

 

Dominik Błaszczak

28 

3 LO1

Liceum Ogólnokształcące klasa sportowa – SMS/PR

 

Małgorzata Szczepańska

29 

3 LO2

Liceum Ogólnokształcące klasa sportowa –PN

 

Bogdan Taube

Gimnazjum-SMS

30 

1 G1

Gimnazjum – SMS wioślarstwo
 

Ewa Cichocka-Cieślak

31 

2 G1

Gimnazjum – SMS wioślarstwo / PAPN
 

Artur Serocki

32 

3 G1

Gimnazjum – SMS wioślarstwo
 

Joanna Skrzyńska

33 

3 G2

Gimnazjum – klasa sportowa - PAPN
 

Tomasz Maciakiewicz

Uwaga maturzyści

Wykaz egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2015/2016

 

Egzaminy pisemne

 

Plik do pobrania tutaj

 

Egzaminy ustne

 

Plik do pobrania tutaj

Uprawnienia rady rodziców


 

USTAWY z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz. 542)

 

 15) art. 53 otrzymuje brzmienie:

 

"Art. 53.

 

1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.

 

2. W skład rad rodziców wchodzą:

 

1) w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;

 

2) w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;

 

3) w szkołach artystycznych - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.

 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.

 

5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

 

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określą, w drodze rozporządzenia, rodzaje szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców, uwzględniając organizację szkoły lub placówki lub brak możliwości bezpośredniego uczestniczenia w ich działalności reprezentacji rodziców.";

 

16) art. 54 otrzymuje brzmienie:

 

"Art. 54. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

 

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

 

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2;

 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

3. W szkołach artystycznych, w których nie prowadzi się kształcenia ogólnego, nie uchwala się programu profilaktyki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.

 

4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

5. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, programy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna.

 

6. Programów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie uchwala się w szkołach dla dorosłych.

 

7. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych programy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.

 

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4.";

 Samorząd  Szkolny

Opiekunowie:
- Joanna Skrzyńska
- Joanna Puzio

Skład samorządu ZST
- przewodniczący:  

Adam Nowakowski - kl. 3 TI
- zastępcy: 

Oliwia Nowakowska - kl. 3G1

Dawid Kalinowski - kl. 2TI

Paweł Boczkowski - kl. 1TI

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PŁOCKU

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły: Zespół Szkół Technicznych w Płocku.
§ 2
Samorząd uczniowski, działający w Zespole Szkół Technicznych w Płocku,
zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

§ 3
Do głównych celów działalności SU należą:
a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

Rozdział III: OPIEKUN SU

§ 4
Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.

§ 5
Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:
a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
b. inspirowanie uczniów do działania,
c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.
§ 6
Do wybieralnych organów SU należą:
1. Rada Samorządów Klasowych - Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole
2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
Jego kadencja trwa jeden rok szkolny . Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone.

§ 7
Przedstawiciele Samorządów Klasowych:
a. identyfikują potrzeby uczniów,
b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
c. informują uczniów o działalności Zarządu SU,
d. zgłaszają propozycje działań dla Zarządu SU oraz włączają uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU,
e. uczestniczą w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizują cele SU

§ 8
Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych.

§ 9
Do kompetencji Zarządu SU należy:
a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
b. opracowanie rocznego planu działania SU,
c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,
e. zbieranie i archiwizowanie [w teczce/segregatorze] bieżącej dokumentacji SU.

§ 10

Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU.

§ 11
Do obowiązków członków Zarządu SU należy:
a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

§ 12
Zarząd SU składa się z:
1. Przewodniczącego SU,
2. Czterech wiceprzewodniczących SU,

Skład Zarządu SU może być zmieniony w zależności od potrzeb (mogą być dodane nowe funkcje).
§ 13
Przewodniczący SU:
a. kieruje pracą Zarządu SU,
b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,
c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,
e. podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych wskazuje inna osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU.

§ 14
Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

§ 15
1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

§ 16
Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Przedstawiciele Samorządów Klasowych wybierani są co roku w miesiącu wrześniu .

§ 17

§ 18
Prawo kandydowania na:
a. stałego członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły,
b. Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,

§ 19
Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3. godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

§ 20
Zgłaszanie kandydatów do Zarządu SU odbywa się osobiście lub przez innych uczniów (za osobistym lub pisemnym potwierdzeniem kandydata) do Przewodniczącego lub Opiekuna SU.
Liczba kandydatów jest nieograniczona.
Termin zgłaszania kandydatów kończy się 2 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.

§ 21
Wybory dokonują się w następujący sposób:

1.Głosowanie odbywa się podczas zebrania Rady Samorządów Klasowych w określonym miejscu i terminie.
2. W zebraniu i głosowaniu biorą udział kandydaci oraz przedstawiciele Rady Samorządów Klasowych.
3. Członkami Zarządu SU zostaje pierwszych 5 osób, które otrzymało największą liczbę głosów.
4. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU
5. Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.
6. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 25
1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:
a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. po ukończeniu nauki w szkole.
2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:
a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.
3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,
b. w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,
c. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,
d. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.

.

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE
§ 26
1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.
2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Komitet Założycielski SU w dn. 7.06.2012 i wchodzi w życie z dn. 3.09.2012.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu … [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ….
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d)      ….

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

f)       ….

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
  http://wszystkoociasteczkach.pl/